Paul Dexter
Gründer, CEO

JARED MOODY
Entwickler, CTO

TOM PETERS
Leitung Business Development

CHRISTA MOODY
Betriebsleitung

MATTHEW MICKELS
Leitung Globale Vertrieb

BRANDON CLOUGH
Jetbuilt-Zauberer

JENNA DEXTER
Leitung Marketing

ANTHONY TEA
Produktdaten-Manager

JEFF SCHUIL
Entwickler

BRUCE MACINTOSH
Leitung Lieferantenpartnerschaften

KELLY JOHNSON
Kundendienst

Zach Southard

Zach Southard
Produktdaten

NICK SCHIMEK
Entwickler

KIRSTEN COMANDICH
Entwickler

EMILY REPPERT
Kundendienst

Aaron Reed

AARON REED
Produktdaten

CAROLINE SHARPLESS
Design

STARLETTE NGUYEN
Produktdaten

KENDALL SPAID
Vertriebsunterstützung

GRAYSON LOVETTE
Kundendienst

MASON CLOUGH
Kundendienst

Madison Onufer

MADISON ONUFER
Büroleiter

Paul Dexter
Gründer, CEO

JARED MOODY
Entwickler, CTO

TOM PETERS
Leitung Business Development

CHRISTA MOODY
Betriebsleitung

BRANDON CLOUGH
Leitung Kundendienst

MATTHEW MICKELS
Leitung internationaler Vertrieb

MICHAEL FINCH
Leitung Lieferantenpartnerschaften

JENNA DEXTER
Leitung Marketing

ANTHONY TEA
Product Data Lead

MARIANNE FINCH
Lieferantenpartnerschaften

CAROLINE SHARPLESS
Design

JEFF SCHUIL
Entwickler

KELLY JOHNSON
Kundendienst

LATASHIA MARTIN
Kundendienst

NICK SCHIMEK
Entwickler

MASON CLOUGH
Kundendienst

STARLETTE NGUYEN
Produktdaten

EMILY REPPERT
Kundendienst

GRAYSON LOVETTE
Kundendienst

JEANETTE RIVAS
Produktdaten

TIFFANY MEADE
Büroverwaltung